Prepravný poriadok

Prepravný poriadok spoločnosti Buwag, s.r.o TAXI:

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvou o preprave osôb, pre účely tohto prepravného poriadku, sa rozumie zmluvný vzťah na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa§ 760 až 764 Občianskeho zákonníka.
2. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu Buwag, s.r.o. TAXI, Hviezdoslavova 72, 95301 Zlaté Moravce, potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe.
3. Objednávateľom pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba – nepodnikateľ, alebo podnikateľský subjekt – fyzická alebo právnická osoba, zapísaná do živnostenského alebo obchodného registra, ktorý objednáva prepravu cestujúceho na základe uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.
4. Dopravcom sa na účely tohto prepravného poriadku rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.
5. Cestujúcim pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba – nepodnikateľ, alebo podnikateľský subjekt – fyzická alebo právnická osoba, zapísaná do živnostenského alebo obchodného registra, ktorá uzatvorila zmluvu o preprave osôb.

Článok II.
Vozidlo taxislužby

Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
1. Je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla Taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho.
2. Má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradla, netýka sa to vozidiel taxislužby používaných na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy.  Taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na preprav osôb, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy.
3. Je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ Taxislužby zriadil, inak telefónnym číslom vodiča alebo prepravcu.
4. Je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku.
5. Umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo má batožinový priestor alebo úložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.
6. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku.

Článok III.
Povinnosti dopravcu

Všeobecné povinnosti dopravcu podľa zákona o cestnej doprave:
1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku
2. Označiť prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom
3. V súlade so Zákonom o doprave č. 56/2012 Z.z. § 30 ods. 1 písm. e/ je dopravca Buwag,s.r.o., poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, ako aj zodpovednosť z činnosti posádok vozidiel cestujúcim a tretím osobám.
4. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a vydať cestujúcemu, alebo objednávateľovi, faktúru prípadne potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného. Potvrdenia môžu byť po dohode s cestujúcimi vydané aj pred uskutočnením prepravy. Vozidlá taxislužby používané na prepravu skupiny cestujúcich, môžu vyberať cestovné aj pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy.
5. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
6. Zabezpečiť, aby v prevádzkovanom vozidle boli doklady o udelených povoleniach.
7. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom sídle.

Článok IV.
Práva a povinnosti cestujúceho

Cestujúci má právo:
1. Na bezpečnú a pohodlnú prepravu a na prepravu batožiny.
2. Požadovať od oprávnenej osoby dopravcu informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy, na zľavu z cestovného ak sa preukáže, že dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb.

Cestujúci je povinný:
1. Správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval a neznečisťoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a vodiča vozidla.
2. Uposlúchnuť pokyny vodiča vozidla, ktoré smerujú k zaisteniu bezpečnosti jeho a ostatných cestujúcich.
3. Zaplatiť cestovné podľa dohodnutej ceny.
4. Zaplatiť prípadné ďalšie úhrady za batožinu naviac, za poškodenie alebo za znečistenie vozidla.
5. Odmietnutie zaplatenia cestovného, prípadne ďalších úhrad za batožinu naviac, za poškodenie alebo za znečistenie vozidla, je vymáhateľné súdnou cestou.
6. Cestujúci musí mať so sebou platný občiansky preukaz a pri cestách do štátov kde sa to vyžaduje aj platný cestovný pas.

Cestujúcim nie je dovolené:
1. Pískať, spievať, hlučne sa správať alebo púšťať reprodukovanú hudbu a reč.
2. Vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety.
3. Fajčiť, konzumovať jedlo a piť nápoje (okrem vody) počas cesty vo vozidle.

Článok V.
Vylúčenie osôb z prepravy

Do vozidla nemajú prístup alebo z prepravy sa môžu vylúčiť osoby pod vplyvom alkoholu, osoby pod vplyvom omamných látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevu, zápach alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.

Vodič, alebo oprávnená osoba prepravcu je oprávnený z prepravy vylúčiť:
1. Osoby, ktoré nezaplatia cestovné.
2. Osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.

Vylúčenie z prepravy po začatí cesty vodič uskutoční tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obce je neprípustné. Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného.

Článok VI.
Vzťahy cestujúceho a vodiča vozidla.

Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči vodičovi vozidla disciplinovane, slušne a v čase, keď tým nie je ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Dopravca v záujme bezpečnosti a plynulosti uskutočňovanej prepravy musí zachovať nasledovné:
1. Vodič je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke, pri meškaní nie je dovolené skracovať meškanie na úkor bezpečnosti.
2. Pokiaľ je vozidlo vybavené rozhlasovým a televíznym zariadením, vodič musí dbať, aby jeho uvedenie do činnosti nebolo na ťarchu cestujúcim.
3. Smer a trasu cesty určuje výlučne vodič daného vozidla spoločnosti.

Článok VII.
Nakladanie s nájdenými vecami

1. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby - vydať ju vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať v kancelárii spoločnosti.
2. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.
3. Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Článok VIII.
Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa§ 763 ods.2 Občianskeho zákonníka.
2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

     a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
     b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.

3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Článok IX.
Reklamácie, sťažnosti, škoda

1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.
2. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.
3. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou chce podať sťažnosť, musí ju podať u dopravcu písomne a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti, na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
4. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).
5. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť cestou súdu.
6. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
7. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s nim alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode.
8. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku, prešetruje Slovenská obchodná inšpekcia.

Článok X.
Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (MU) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:   

a) dopravná nehoda,
b) požiar vozidla,
c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.

2. Pri mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU,
c) poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.

3. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

    a) ohlásiť bezodkladne mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,
    b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrovania mimoriadnej udalosti,
    c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.

Článok XI.
Preprava batožiny

Každý cestujúci s nárokom na miesto (cestujúci prepravovaný autami dopravcom Buwag, s.r.o.) má nárok na prepravu batožiny. Veľkosť a váha batožiny, ktorú dopravca prijme bezplatne k preprave je daná cieľom trasy a kapacitou vozidla. Všeobecne má cestujúci nárok na prepravu 1 ks príručnej batožiny a 1 ks cestovnej batožiny o celkovej hmotnosti maximálne 20 kg.

Druhy batožiny:
1. Príručná batožina je batožina prepravovaná spoločne s cestujúcim v priestore pre cestujúcich vo vozidle.Ako príručná batožina sa pre účely tohto prepravného poriadku rozumie:malá kabelka, prípadne taška na dokumenty, kabát, fotoaparát, videokamera, laptop, tablet, smartfón, alebo mobilný telefón. Rozmery príručnej batožiny nesmú byť väčšie ako 35x20x20cm a nesmie byť ťažšia ako 5 kg. Dohľad nad príručnou batožinou umiestnenou vo vozidle a tým aj zodpovednosť v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere cestujúcemu.

2. Cestovná batožina je batožina prepravovaná oddelene od cestujúceho, alebo mimo priestoru pre cestujúcich, v priestore určenom na tento účel dopravcom. Cestovná batožina sa musí vzhľadom na svoj objem, úpravu, rozmery alebo váhu rýchlo a bez ťažkosti naložiť do batožinového priestoru. Batožina, ktorá presahuje rozmery tvaru kvádra 30x40x60cm, tvaru valca priemeru 35cm a dĺžky 60cm alebo tvaru dosky 10x60x60cm aspoň v jednom rozmere o viac ako 10cm sa považuje za batožinu podliehajúcu ďalšiemu poplatku 5,- Eur / 1ks, ak nie je dohodnuté inak. Batožina má byť vhodným spôsobom uzamykateľná (napr. batožina so zipsovým uzáverom by mala mať visiaci zámok). V prípade zisteného neoprávneného otvorenia batožiny, ktorá nebola uzamknutá, nebude možné takúto reklamáciu uznať. Každá batožina musí byť označená menovkou s menom a priezviskom, adresou, prípadne telefónnym číslom. Všetky cenné a osobné predmety (napr. šperky, predmety z drahých kovov, fotoaparáty, videokamery, peniaze, doklady, smartfóny, tablety, lieky, krehké predmety a pod.) sú prepravované ako príručná batožina v priestore pre cestujúcich. Dopravca Buwag, s.r.o. nenesie zodpovednosť za cenné predmety prepravované v cestovnej batožine. Pre lepšiu a bezpečnejšiu manipuláciu s batožinou a minimalizáciu rizika prípadného poškodenia je potrebné, aby batožina zabezpečovala priestrannosť, ľahkosť a zároveň dostatočnú pevnosť a nepremokavosť. Zároveň sa odporúča, aby si cestujúci zabezpečil vhodným spôsobom batožinu pred poškodením. (napr. obalením ochrannou fóliou). Cestujúci je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah, hodnotu a aby sa s ňou zaobchádzalo s osobitným zreteľom alebo aby sa ukladala v určitej polohe. Dopravca zodpovedá za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore a za jej obsah do hodnoty 200,- Eur (dvestoeur).

3. Batožina vylúčená z prepravy je batožina alebo veci, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prepravy, osôb, alebo majetku a ďalej batožiny a veci, ktoré by mohli byť počas prepravy poškodené, alebo ich obal je nevyhovujúci. Predmety, ktorých preprava je zakázaná: stlačené plyny, žieraviny, výbušniny, náboje, potreby k ohňostroju, ktoré sú ľahko zápalné, horľaviny tekuté a pevné, okysličujúce látky, rádioaktívny materiál, jedy, narkotiká a pod. Dopravca sa môže v prítomnosti cestujúceho presvedčiť o povahe a obsahu batožiny. Ak cestujúci nie je prítomný, je dopravca oprávnený za prítomnosti aspoň jedného svedka, ktorý nie je zamestnancom dopravcu, batožinu otvoriť. Ak pokladá túto batožinu za nebezpečnú, alebo obsahuje predmety vylúčené z prepravy, alebo ich preprava vyžaduje zvláštny režim, je oprávnený batožinu z prepravy odmietnuť. Z prepravy je vylúčená aj batožina nad 20 kg/kus, pokiaľ sa nedohodnú dopravca a cestujúci inak. Váha a miera batožín je dopravcom zisťovaná podľa prevádzkových možností dopravcu - meraním, vážením a odhadom. Ak nie sú k dispozícii meradlá, rozhodujúci je odhad vodiča. Dopravca je oprávnený vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho, ak je prekážkou pre bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky. Ak má vodič pochybnosti o tom, či batožina vyhovuje predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomností cestujúceho o jej povahe a obsahu.

Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri preskúmaní zistí, že obsah batožiny je z prepravy vylúčený je vodič povinný túto batožinu odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn vodiča, vodič odstránenie batožiny zabezpečí sám. V takom prípade môže vodič vylúčiť cestujúceho z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

Článok XII.
Preprava živých zvierat

Živé zvieratá sa prepravujú za nasledujúcich podmienok:
1. Zviera musí byť sprevádzané cestujúcim starším ako 15 rokov.
2. Musí byť prepravované v pevne uzavretej klietke, alebo prepravnom boxe, ktorý si cestujúci musí zabezpečiť sám.
3. Zviera sa prepravuje prevažne v priestore pre batožinu.

Domáce zviera môže byť prepravované aj v priestore pre cestujúcich za nasledujúcich podmienok:
1. V priestore pre cestujúcich môže byť maximálne jedno zviera, pričom vodič vozidla a ani cestujúci nesmú mať námietky. Ani jeden z rozmerov schránky so zvieraťom nesmie presiahnuť rozmery 30x40x40cm. Zviera nesmie byť na obtiaž ostatným cestujúcim (hluk, zápach) a je pevne uzatvorené v klietke, alebo prepravnom boxe.
2. Pes so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím, je spolu s cestujúcim prepravovaný bezplatne.

Prepravované spoločenské zviera musí mať platný pas - pet passprort a pri cestách do štátov, kde sa to vyžaduje aj platný Protokol o výsledku laboratórneho vyšetrenia.

Článok XIII.
Tarifa

Základná tarifa cestovného je 0,17Eur/km.

Článok XIV.
Storno objednávky na prepravu a poplatky

Cestujúci, ktorý chce zrušiť objednávku prepravy, môže tak urobiť bez udania dôvodu s nasledujúcimi podmienkami:

1. Ak cestujúci stornuje objednávku 72 hod a viac pred nástupom na cestu nie je mu zarátaný žiadny storno poplatok.
2. Ak cestujúci stornuje objednávku menej ako 72 hod a viac ako 48 pred nástupom na cestu je mu zarátaný 50%-tný storno poplatok z ceny cestovného.
3. Ak cestujúci stornuje objednávku menej ako 48 hod pred nástupom na cestu je mu zarátaný 100%-ný storno poplatok z ceny cestovného.
4. Pre určenie výšky storno poplatkov je podstatný čas odchodu vozidla.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

Prepravný poriadok bol spracovaný v súlade so Zákonom č.56/2012 Z.z. O cestnej doprave, Zákonom č.8/2009 Z. z. O cestnej premávke, Zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho Zákonníka. Účinnosť nadobúda dňom zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle.šným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI ktoré je na vozidle naj Prípadné námietky zašlite na našu mailovú adresu buwag@buwag.sk

BUWAG © 2024