OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z

 

KTO JE SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Správcom osobných údajov webstránky  www.buwag.sk  je 
BUWAG, s.r.o., Svätoplukova 1018/1, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 45389047, IČ DPH: SK2023014257

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracúvania obrátiť, môžete nás kontaktovať e-mailom:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   alebo na tel. čísle:   0908 032 800.

VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou – zákonom č. 18/2018 Z.z. a GDPR, t. j.:

 • vaše osobné údaje budem spracúvať len v prípade, ak disponujem primeraným právnym základom, a to predovšetkým udelením súhlasu, plnením zmluvy či zákonnou povinnosťou;
 • plním si v zmysle článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracúvania osobných údajov;
 • umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a v plnení vašich práv podľa zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje spracúvam na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, a to pre naplnenie týchto účelov:

 • zasielanie newsletterov; zasielanie bulletinu spoločnosti Buwag, s.r.o. a informačných e-mailov noviniek na e-mailovú a/alebo poštovú adresu (inšpirujúce ponuky tretích osôb);
 • poskytovanie služieb:
  • sprostredkovanie práce v zahraničí
  • doprava klientov, ktorým bola spoločnosťou Buwag, s.r.o. sprostredkovaná práca v zahraničí
  • poskytovanie odborného poradenstva prostredníctvom e- mailu a/alebo telefonicky;
  • evidencia klientov (opatrovateliek a opatrovateľov), ktorým sa sprostredkováva práca v zahraničí na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.buwag.sk

 

 • vedenie účtovníctva

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie.

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K vašim osobným údajom má okrem výkonného riaditeľa spoločnosti BUWAG, s.r.o. prístup administrátor webstránky a ekonómka spoločnosti BUWAG, s.r.o., ktorá je riadnym zamestnancom spoločnosti Buwag, s.r.o..

Aby sme vám mohli sprostredkovať prácu je pre nás nevyhnutné spracovať vaše osobné údaje vo vašom životopise a tie poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu len spoločnostiam, ktoré majú oprávnenie zamestnávať vás podľa vašich požiadaviek na prácu v zahraničí.

Uisťujeme vás, že administrátor webstránky  a ekonómka, ktorí budú spracúvať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané/poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

POSKYTNUTIE DÁT MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať výlučne na území Európskej únie. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

COOKIES

Pri prehliadaní webových stránok www.buwag.sk zaznamenávame vašu IP adresu, časový interval strávený na stránke a to, z ktorej stránky prichádzate. Cookies používame na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo vďaka tomu môžeme ponúknuť lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy spoločnosť Buwag, s.r.o. nepoužívala a ani v budúcnosti nebudú spracúvané na tento účel.

Naše webové stránky sa dajú prehliadať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja, prostredníctvom technických a organizačných opatrení, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov:

 • zabezpečeným prístupom do môjho počítača (zabezpečené heslom);
 • zabezpečeným prístupom do môjho telefónu (zabezpečené heslom a čítačkou otlačkov prstov);
 • zabezpečeným prístupom do mojich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom);
 • zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozosielanie (zabezpečené menom a heslom);
 • zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom);
 • šifrovanou komunikáciou na mojom webe (platný certifikát https);
 • pravidelnou aktualizáciou softwaru;
 • bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).

Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosíme, kontaktujte nás na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

 • právo na informácie (plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracúvania osobných údajov);
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR (máte právo získať potvrdenie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame);
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov a a doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;
 • právo na vymazanie (tzv. právo na zabudnutie) osobných údajov podľa čl. 17 GDPR ;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR (obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania);
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR;
 • právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka podľa čl. 21 GDPR;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov;

Tieto zásady platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov zo dňa 01.07.2013.

Ing. Cyril Lazúr, konateľ BUWAG, s.r.o.